Stor — Pappas låt song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Pappas låt" by Stor.

Lyrics

Min pappa packade sina väskor och drog
Gav upp drömmar om en revolution som
Ser min farmor står där inne
Måste härifrån, folk försvinner
Hela staden är i lågor, landet brinner
Men elden blev till aska
Över världen flög med vindarna
Löv flög ner från himlarna
Det var ny sverige, öppna grindarna
Släpa tunga väskor genom snön
Packade med sorry som gav med nätter utan sömn (?)
O pappa var en hjälte, brukade skura golv
Städa korridorer, och kontorer åt olika folk
Tänkte på sitt hemland, hörde deras skrik
Låtsas som att tystnaden runt om var ljuv musik
Kunde inte språket, pratade inte ett ord
Men alltid mat på våra bord och aldrig hål i våra karborrskor
Stolthet, blattar ni förstår mig, stolt o va er son
Era blod i mina ådror!
Det är en gammal man med sitt vita hår
Som har färgats utav livet sorger
Pappa ditt blod i mina vener
Pappa du gav ditt allt
Det är en gammal man, med sitt vita hår
Som har färgats utav livets sorger
Pappa ditt blod i mina vener
Pappa du gav ditt allt
JJag har aldrig sett min pappa gråta
Fast än han haft rätt
Aldrig sett han stjäla
Hade aldrig nånsin skett
Bara sitta knega, ta hand om sin familj
Men media gillar ofta att måla upp en annan bild
Så lätt att bakgrunden, när kampen är för stor (?)
Och allt jag sagt passar även in på min vackra mor
Men det här är nåt som väldigt sällan näms i våra snack
Tyst i våra låtar för att många farsor stack
Men de flesta stannar, o du va en av dom
Nu är du gammal, vita hårstrån
Har du vunnit platsen där du hamna
Född i sverige, de säger andra reneration
Ge mig inte äran att bli kallad invandrare
Har inte gjort en ???
Det är en gammal man med sitt vita hår
Som har färgats utav livet sorger
Pappa ditt blod i mina vener
Pappa du gav ditt allt
Det är en gammal man med sitt vita hår
Som har färgats utav livet sorger
Pappa ditt blod i mina vener
Pappa du gav ditt allt
Du lärde mig historier, pappa du va atlas
Jag var din lärling (?), gjorde allt du bad mig
Satt på dina axlar, såg ut på världen
Litet storstads barn, min superhjälte blev en väg på trottoaren
Så fort han förklara allt det här om man till man
Många ord som man vill ha sagt men inte kan
Tacksamheten är förstor du fanns där i min hals
Kvävet i min röst, supproret jag vill säga det jag bär på i mitt bröst
Jag minns när jag var liten och du alltid hade svar
Skulle vilja backa tiden, hur många dagar har vi kvar
Men är tacksam att du var här och jag vet du gav ditt allt
För vem som helst kan göra barn, men för vafan behövs ju man
Det är en gammal man med sitt vita hår
Som har färgats utav livet sorger
Pappa ditt blod i mina vener
Pappa du gav ditt allt
Det är en gammal man med sitt vita hår
Som har färgats utav livet sorger
Pappa ditt blod i mina vener
Pappa du gav ditt allt
(pappa du gav ditt allt)
Ledsen pappa, svartskalle stå ut
Lyssna, o staporeva (wtf??)
Sånna här personer du stoppar
Tunnelbanan, varje morgon dom ska till sina jobb

Lyrics translation

My dad packed his bags and pulled
Gave up dreams of a revolution that
See my grandma's in there
Gotta get out of here, people disappear
The whole city is in flames, the country is burning
But the fire turned into ashes
Over the world flew by the winds
Leaves flew down from the heavens
It was new Sweden, open the gates
Drag heavy bags through the snow
Packed with sorry who gave with nights without sleep (?)
O dad was a hero, used to scour floors
Clean corridors and offices for different peoples
Thinking about their homeland, heard their screams
Pretend that the silence around was sweet music
Did not know the language, did not speak a word
But always food on our tables and never holes in our carborets
Pride, blats you understand me, proud o be your son
Your blood in my veins!
It's an old man with his white hair
That has been colored by life sorrows
Dad your blood in my veins
Dad you gave your everything
It's an old man, with his white hair
Which has been colored by the sorrows of life
Dad your blood in my veins
Dad you gave your everything
I've never seen my dad cry
Except he's been right
Never seen him steal
Never had ever happened
Just sit knega, take care of his family
But the media often like to paint another picture
So easy to the background, when the fight is too big (?)
And everything I've said even fits in on my beautiful mother
But this is something that is very rarely mentioned in our talks
Quiet in our songs because many dads left
But most of them stay, and you were one of them
Now you are old, white hairs
Have you won the place where you end up
Born in Sweden, they say second reneration
Don't give me the honor of being called an immigrant
Haven't made one ???
It's an old man with his white hair
That has been colored by life sorrows
Dad your blood in my veins
Dad you gave your everything
It's an old man with his white hair
That has been colored by life sorrows
Dad your blood in my veins
Dad you gave your everything
You taught me stories, dad, you were atlas
I was your apprentice (?), did everything you asked me
Sat on your shoulders, looked at the world
Small metropolitan child, my superhero became a road on the sidewalk
As soon as he explains all this about man to man
A lot of words you want to say but you can't
Thank God you were there in my throat
The choke in my voice, the supproret I want to say what I wear in my chest
I remember when I was a kid and you always had answers
Would like to back down time, how many days do we have left
But I'm grateful you were here and I know you gave your everything
For anyone can make children, but for what the hell is needed man
It's an old man with his white hair
That has been colored by life sorrows
Dad your blood in my veins
Dad you gave your everything
It's an old man with his white hair
That has been colored by life sorrows
Dad your blood in my veins
Dad you gave your everything
(dad you gave your everything)
Sorry dad, blackhead stand out
Listen, o staporeva (wtf??)
People like this you stop
Subway, every morning they go to their jobs