Spids nøgenhat — Den gennemsigtige mand song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Den gennemsigtige mand" by Spids nøgenhat.

Lyrics

Pladserne var ryddet, og folk stod tavse
Og kiggede lige op i vejret
Galgen var rejst, og rebet var hejst
Og planken den var af syret eg
Præsten var tavs, og mængden var tavs
Men morderen han hyled' og kæfted' op
Men ret ska' være ret, så morderen pulsede
På sin allersidste morder-cigaret
Og solen gik ned, og dommeren reste sig
På sine stive trommestikke ben
Og månen stod op, og bødlen gik om bagved
Og morderens ene mundvig den gled ned
Mand, ka' du ikke se
At jeg ka' se lige gennem dig
Mand, ka' du ikke se
At du er ligeså gennemsigtig som mig
Pladserne var ryddet, og folk stod tavse
Og fjenden han talte tysk
Men hans dage de blev hurtigt talte
For fjender de skaber fjender nu om dag'
Så pas på Fru Christiansen, pas på Fru Hansen
For i nat der skyder vi med skarpt
For når først vi har fået stukket den sidste stikker ned
Så får vi travlt med at få munden på gled
Mand, ka' du ikke se
At jeg ka' se lige gennem dig
Mand, ka' du ikke se
At du er ligeså gennemsigtig som mig
Ja, ja, ja
Jeg har en ven, han har skæg
Og han sælger råopium i klumper
Han lever sit liv i skyggerne af dem
Der har skudt sig selv i stykker og i stumper
Når jeg møder ham på hjørner, så klaprer han med træsko
Og spørg' mig, hvordan det går
Jeg svarer som regel, at det ikke går godt
For han er en af dem, jeg overhovedet ikke forstår
Jeg kan ikk' forstå, at nogen vil la' andre skyde sig ihjel
Jeg kan ikk' forstå, at nogen kan tænker så meget på sig selv
Jeg vender mig om, jeg ser, hans tænder de er gule
Og jeg ser han danser, imens han råber:
Mand, ka' du ikke se
At jeg ka' se lige gennem dig
Og mand, ka' du ikke se
At du er ligeså gennemsigtig som mig
Så går jeg op til min psykiater, hvis han får stakater
Ka' han sige mig, om jeg er skizofren eller paranoid
Han lægger sine fingre på mine lår og siger, «gamle ven
De er helt normal, sådan som sagerne står»
Således lettet over min situation
Går jeg ud af hans konsultation
I gangen hænger et spejl
Hvor et udmarvet fjæs det kigger ud, imens det hvisker:
Mand, ka' du ikke se
At jeg ka' se lige gennem dig
Og mand, ka' du ikke se
At du er ligeså gennemsigtig som mig
Mand, ka' du ikke se
At jeg ka' se lige gennem dig
Og mand, ka' du ikke se
At du er ligeså gennemsigtig som mig

Lyrics translation

The seats were clear, and people were silent
And looked right up in the air
The gallows had gone, and the rope was hoisted
And the plank it was of leavened Oak
The priest was silent, and the crowd was silent
But the killer he howled' and yawned ' up
But pretty much right, so the killer pulsed
On his very last killer cigarette
And the sun went down, and the judge rested
On his stiff drumsticks legs
And the moon rose up, and the executioner went around behind
And the killer's one corner of his mouth it slipped down
Man, can't you see
That I can see right through you
Man, can't you see
That you're as transparent as me
The seats were clear, and people were silent
And the enemy he spoke German
But his days they were quickly talked
For enemies they make enemies now a day'
So watch out for Mrs. Christiansen, watch out for Mrs. Hansen
Because tonight we'll shoot with sharp fire
Because once we get the last one stabbed
Then we'll be busy getting our mouths shut
Man, can't you see
That I can see right through you
Man, can't you see
That you're as transparent as me
Yeah, yeah, yeah
I have a friend, he has a beard
And he sells raw opium in lumps
He lives his life in the shadows of them
Who shot himself to pieces and to pieces
When I meet him at corners, he claps with clogs
And ask me how it goes
I usually answer that it does not go well
Because he's one of those people I don't understand at all
I can't believe someone's gonna let somebody else shoot themselves to death
I can't believe someone can think so much of themselves
I turn around, I see, his teeth they are yellow
And I see him dancing while he yells:
Man, can't you see
That I can see right through you
And man, can't you see
That you're as transparent as me
Then I'll go see my psychiatrist if he gets stabs
Can he tell me if I'm schizophrenic or paranoid
He puts his fingers on my thighs and says, " old friend
They are perfectly normal, as the cases stand»
Thus relieved of my situation
Am I going out of his consultation
In the hallway hangs a mirror
Where a bruised face it looks out as it whispers:
Man, can't you see
That I can see right through you
And man, can't you see
That you're as transparent as me
Man, can't you see
That I can see right through you
And man, can't you see
That you're as transparent as me