Slums Attack — W.L.Z.T.F.K.P.T. song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "W.L.Z.T.F.K.P.T." by Slums Attack.

Lyrics

Nigdy przemijania taktycznego wycofania
WLZT kto to wie, ktokolwiek wie
FKPT mego rymu masa chce
Czy chcesz tego czy nie, grono ludzi słucha mnie
Nigdy innego wiesz kochają mnie
To nie próba mikrofonu ani kwestia sezonu
Oczekujesz mego zgonu gdzieś w domu po kryjomu
Nie potrafisz zrozumieć moich słów i mego tonu
Bo nie mam mocy atomu ani wielkiej siły gromu
Ale powiem Tobie jedno, stary wygar w samo sedno
Nie pierwszoroczniak na poziomie słabo średnio
Tylko jedno uderzenie decyduje w dużej mierze
W pojedynku o wygraną więc uważaj gdy uderzę
Do trzech razy sztuka więc po trzecie czas zapukać
Po demówce codzienności pogruchotane Twoje kości
Już na dobre czas zagościć w odsłonie numer 3
Co nie lubisz tych produkcji, słuchasz tego jesteś zły
Ofermo jedna durniu Ty to nieładnie wyzywać
Dobra dobra ja też mógłbym na Ciebie wygadywać a tego nie robię
Wytyczne Liryczne Założenia Taktyczne
Faktyczne Komiczne Przestrogi Tematyczne
Taki już jestem patrzę na wszystko krytycznie
A kto nie patrzy, każdy kto chce prawy doszukuje się
W moich, Twoim co nieznane intryguje
Fascynuje albo śmieszy ignorujesz swoje naprzód wyprowadzasz
Nawet myśli nie dopuścisz że ktoś lepszy jest w te klocki
Żal Ci dupę ściska wyższej szkoły gadka czysta
Bo życiowa i uliczna jesteś frajer no to pryskaj
Znikaj szans nie daję Tobie wielkich
Zapnij pasy, zapnij szelki
Ciężka jazda jest na maska tir morderca
Będzie kraksa tolerancja owszem zdarza się posłuchać
I polubić jedną na dziesięć produkcji
A samokrytyki Sykuś ma najwięcej styki żadne
Oskarżenia przesadne
Słowa dosadne układy bardzo ładne i stabilne
Do 300 km zjawimy się w sile
Chcesz Gangsta Rapa w realnej oprawie przyjedź na WEST
Do światełka na zabawę zabawę
Robić się nie chce składam ręce w podzięce za to, że mogę
Że robię jeszcze więcej, że mogę komuś pomóc
Chociaż jestem w udręce rozerwane moje serce
Przez 3 lata może więcej obserwacji nie wakacji z pewnością
Nie lustracji ten komentarz daje sumę mych spostrzeżeń
Czy mam rację nie rymuję jak Seamon nie nazywaj mnie ofermą
Ja Peja w samo sedno to prawdziwe słowa
Wiesz co od dawna się przymierzam w 99 rok wymierzam
Precyzyjne ciosy atak z lutą jak cios kosy
Krytycy pogubią włosy jak na «Misiu» wiesz film o czym
W tym nie ma abstrakcji wytyczne bez rewelacji
Nie chce wzbudzać sensacji założenia pełne racji
Wschodnie czy zachodnie żyje i z pewnością nie zgaśnie
To normalne są klimaty na ulicy życie właśnie się zaczyna
O tej porze toczy się życie na dworze
Opowiadam co się dzieje w nieciekawym kolorze
Świat przedstawiam taki akurat jest dla nas i dla wszystkich
Którzy wiedzą co się dzieje zabić szarą rzeczywistość
Siwym dymem masz nadzieję te odbicia
Chcesz coś z życia wciąż pod prąd
Nic do ukrycia ciągła pogoń za pieniądzem
Zmusza do ryzyka i to nie show z nagrodami
Dla umysłu gimnastyka ile trzeba się namęczyć żeby mieć
Na wygody życia na rozrywki i muzykę w TV debil męczy
W weekend w rozjebanym disco party
A dziwkarze tańczą żarty wykreowane standardy
Wszystko jest gówno warte gówno warte
To wszystko przeminie hip-hop żyć będzie wiecznie
Założenie i wytyczne nie przepadną sami wiecie, sami wiecie, sami wiecie
Wytyczne Liryczne Założenia Taktyczne
Faktyczne Komiczne Przestrogi Tematyczne

Lyrics translation

Never a tactical withdrawal
WLZT who knows, who knows
FKPT my rhyme masa wants
Like it or not, a bunch of people are listening to me.
You never know.
It's not a test of the microphone or a question of the season.
You expect me to die somewhere in the House.
You can't understand my words and my tone.
Because I don't have the power of an atom or the power of Thunder.
But I'll tell you one thing, old man.
Non-freshman at under-average level
Just one punch decides a lot
In a fight to win so watch out when I hit
Three times a play so third time it's time to knock
After the demos of everyday life, your bones are broken
It's time for a good time to appear in Episode 3.
What you don't like about this production, you listen to it, you're angry.
You're a loser, you're a fool.
All right, I could talk to you too, and I'm not.
Lyrical Guidelines Tactical Assumptions
Actual Comic Cautionary Tales
That's the way I am.
And who doesn't look, anyone who wants to look right will look right.
In mine, yours what the unknown intrigues
Fascinating or funny.
You can't even think that someone is better at this.
You feel sorry for yourself.
Because life and street you're a loser.
I don't give you great chances.
Buckle up, buckle up
Hard driving is on the hood of the truck
There will be a crash.
And like one in ten productions
And self-criticism has the most contacts of any
Accusations of exaggeration
Words very nice and stable
Up to 300km
Want Gangsta rap in real life come to WEST
To the lights for fun fun
I don't want to put my hands together to thank you for being able to
That I do more, that I can help someone
Though I am in anguish, my heart is broken
For three years, maybe more observations will not be possible.
I don't think this comment gives me the sum of my observations.
Am I right? I don't rhyme like Seamon. don't call me a loser.
I go to the heart of it.
You know what I've been trying on for a long time in ' 99.
Precision punches attack with lute like a scythe
Critics lose hair for 'Bear' you know the movie about
There is no abstraction in this.
He doesn't want to sensationalise assumptions that are right.
East or West is alive and certainly not dying out
It's normal to live on the street.
This is the time of life in the court
I tell you what's going on in a bad color
The world is like this for us and for everyone.
Who know what's going on to kill the grey reality
Grey smoke you hope these reflections
You want something from life still upstream
Nothing to hide the constant pursuit of money
It forces you to take risks and it's not a reward show
For the mind of a gymnast what it takes to work hard to have
On the comforts of living on entertainment and music on TV, The Idiot Gets Tired
A weekend at a fucked-up disco party
And the whores are dancing the jokes.
Everything's shit. shit's shit.
It's all gone hip-hop will live on forever
Premise and guidelines won't go away you know, you know, you know
Lyrical Guidelines Tactical Assumptions
Actual Comic Cautionary Tales