Slums Attack — Tak Ma Byc (Lutawhuiklik) song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Tak Ma Byc (Lutawhuiklik)" by Slums Attack.

Lyrics

Nasz Klik jest gotowy jak sportowiec na zawody
Tyle czasu na treningi przeznaczenie bez swobody
Lat, miesięcy, dni, godzin, minut, sekund tych
Jesteś jak my ja to Ty — Ty to ja cały skład, cały świat
Super zajebisty brat, extra równa super wymiar
Wszystkim znana ta zadyma, nikt nie zmusza, nikt nie trzyma
Nikt nie szydzi, nikt nie zrzyna — zadyma, jedna wielka rodzina
Więzy krwi, wspólne łzy, jedna miłość, jeden typ
Jeden czyn, jeden rym, jeden podmuch, jeden styl
To anymaniak trudna dzieciak, skurwysyn
Czarny koń, lub outsider zawodowo jak street-fighter
Nie mam pierwszego gona chociaż nie źle walę w matę
Bo ulicznym stylem wielu frajerów pobiłem
Wygrywałem przed czasem chociaż nie raz się męczyłem
Zdobyłem kilkanaście tytułów i medali
Teraz pora by o Kliku wszyscy opowiadali
Słuchali, oceniali w rytm bitu się bujali
Puszczali to w kółko bawili razem z nami
Jak na balu pojebani lub na desce z dresiarzami
Nie pomyl nas czasami bo różnica między nami — gramy
Wschodnie czy zachodnie rusza
Kartonowe wytłoczki mają cały syf wygłuszać
Mocne sonika to gówno Cię zatyka nie porażam i makro
To nie moja taktyka zazdrościsz ASER’a wyrywam sampera
To kalsyka mistrzów a nie jakaś pozera czy ściema
Zrozum i poczuj nas tu nie ma, nas tu nie ma
Nas tu nie ma, nas tu nie ma, nas tu nie ma
No to kto atakuje, dlaczego się kotłuje?
Dlaczego nowe brzmienie Twoje ucho wciąż katuje?
Jeden klik, jeden trik czy oblicza łącze w mig
Poznań żyje, tętno bije, nikt nie strzela, nikt nie ginie
Trudny dzieciak i Slums Attack w Kliku jak w rodzinie
Którzy mówią to przeminie, jestem pewien, że nie zginie
I to prędzej przebije, mnie zabije tej liczby nie omine
132 — tak liczę w wersach zgine, z ciężkiej gatki słynę
Trudny dzieciak PC Park mixem me życie owinę
Że im flagę rozwinę, życie z braćmi przepłynę
Tam gdzie trzeba, podłożę rymu minę
Całe życie z betonu to ubieranka
A teraz ludzie mówią demoralizująca przebieranka
Osobowości ściema niczym dolców bańka
Ma pani mózg a ja polska ani ruska bańka w stańkach
Szukasz sensacji Południowe Centrum Park
Do zgonna ekipa tej samej oblamacji
Kupa śmiechu i muzycznej akcji
Nie wyginiemy nigdy, dobrze wiesz, że nie masz racji
Ulicznym słowem władam znów społecznej rywalizacji
Ciągłym metalizacji, Południowo Centralny
Targany, zielenią osłaniany, z góry Meff przesłany
Siłą ognia jestem wspierany dzień fifla glow
I Sykuś, Syk, Syk, prosty uliczny Lutawhuiklik
Zjednoczony Poznań, tyle zobowiązań
Doznań ulicznych powiązań - jak kto woli
PCP jak kto chce, nie mów nie tylko nabij kane
I chuj i będzie Lutawhui, Lutawhuii
To ja Meffi Mientha jestem podzielony 132
Podwojony, płomieniem rozpalony i nie ugaszony
Tak jak mój i brat — synek fiflak anymaniak (anymaniak)
Pytasz kto to? Senne Oko WRE
Maniakalni debiutanci liściem złączeni
Od nienawiści do jednej miłości jedna klika
Wierna nie zmienna ekipa
Uliczna mowa niczym brudna robota
Południowe Centrum Park — opactwem bata
Harcerza Wargameju nie ważne o cene
Szarego człowieka bluzgają ściemą
Moja mata wasza strata
Najlepszą obrona — Atak!
Mówi brata, kilka osób jeden cel
Anymaniak, Peja PWE prawdziwej sceny z przekazem
Zmieniamy dzielnice jedziemy obrazem
132 wypełnia krąg w moim składzie
Z dnia na dzień kto z kim przystaję
Ten powinien zostaje i zapodaje
Reprezentuje, piszę w postaci tekstu ujmuję
Kilk ten moim drugim odbiciem
PC Parkowym obliczem
I moje miasto złą sławą owiane
Zgodnie ze zwyczajem
Robie do dobrej gry złą minę
Kolejny człowiek za mną z świata — nazywaj godzinę
Jak będzie trzeba rzekę przepłyne
Rozpędzam z czarnych chmur kurtynę
Blask otacza tą rodzinę, ze mną żyję, ze mną zginie
Odkrywając nieznane odnajduje gdzie jest szukane i zapomniane
Lamzas odbicie lustrzane, przesłane przez sen
Tak to te, outblank pwn tu jest
I co i jestem, przez korzenie po sam kwiat
Decks, Peja, PC Park my zmieniamy innym świat
Prawdy fakt dużo wart, wschodnie czy zachodnie wciska start
Poznańskie granie na pierwszym planie
Chcesz czy nie tak też zostanie
Poznań Rataje, kto z kim przystaje raz nacji dostaje
132 toną wszystkie blaski
Dla potrzeby zmieniam i wybieram aski
Korekcja zdarzenia obla albo wynik podwojenia
Crazy anymaniak w PC Parku
Na zawsze do końca istnienia

Lyrics translation

Our clique is ready like an athlete for a competition
So much time for workouts
Years, months, days, hours, minutes, seconds
You're like us I'm you-you're me the whole lineup, the whole world
Super awesome brother, extra equal to super Dimension
Everybody knows this shit, no one forces, no one holds
No one scoffs, no one scoffs — one big family
Blood ties, common tears, One Love, one type
One act, one rhyme, one blast, one style
He's an anymaniac tough kid, son of a bitch.
Black horse, or outsider professionally like street-fighter
I don't have the first gon though I don't hit the mat badly.
'Cause I beat a lot of losers with street style.
I've won before even though I've struggled more than once.
Won several titles and medals
Now it's time for everyone to talk about it.
They were listening, judging by the beat they were rocking.
They played it over and over.
Like at a prom or on a board with sweatpants
Don't mistake us sometimes because the difference between us-we play
Eastern or Western moves
Cardboard embossing has all the fuss
Strong sonics it's shit you don't like and macro
It's not my tactic. you're jealous of Asser. I'm pulling Samper.
It's a masterclass, not a poser or a sham.
Understand and feel we're not here, we're not here.
We're not here, we're not here, we're not here.
So, who's attacking, why is it boiling?
Why is the new sound still hurting your ear?
One click, one trick or compute a link in a mig
Poznan is alive, pulse is beating, no one shoots, no one dies
Tough kid and slum Attack in clickbait as family
Those who say it will pass, I'm sure it will not die
And it's going to beat me, it's going to kill me.
132 - so I count in the verses, I am famous for my heavy pants
Tough kid PC Park mix my life will wrap
That I shall fly the flag, I shall live with my brothers
I'll put the rhyme on my face where it needs to be.
A lifetime of concrete is dressing
And now people are saying demoralising dressing-up
Personalities
You've got a brain and I'm a Polish or a Russian bubble in stańki
Looking for a sensation South Central Park
The death squad of the same oblation
Lots of laughter and musical action
We'll never die, you know you're wrong.
Street Talk reigns supreme again
Continuous metalation, South Central
The Meffan mountains are a mountain range in the U.S. State of Michigan.
Firepower to be supported on FIFA glow day
And hissing, hissing, hissing, simple Street Lutawhuiklik
United Poznań, so many commitments
The experience of street connections - as who prefers
PCP if you want, don't say not just poke kane
And fuck and be Lutawhui, Lutawhuii
Meffi Mientha is divided 132
Doubled, flame lit and not extinguished
Just like me and my brother — Sonny fiflak anymaniak (anymaniak))
Who is it? Sleepy Eye WRE
Manic leaf debutantes
From hate to one love one click
Faithful not fickle team
Street Talk like dirty work
South Park Centre - bata Abbey
Wargameju Scout no matter the price
The grey man is a hoax
My mat your loss
Best defence-attack!
Says brother, several people one target
Anymaniak, Peja PWE
Changing neighborhoods
132 fills the circle in my line-up
Day by day who I agree with who
This one should stay and go.
Represent, write in the form of text
A few of my second reflections
PC Park face
And my city is notorious.
By custom
Making a bad face for a good game
Another man behind me from the world-call the hour
If you need to cross the river
I'm pulling the curtain out of the black clouds
The glow surrounds this family, I live with me, die with me
Exploring the unknown finds where it is sought and forgotten
Lamzas mirror reflection, sent by sleep
Yeah, that's it, outblank pwn is here.
And what I am, by the roots after the flower itself
Decks, Peja, PC Park we change a different world
Truth a fact worth a lot, East or west press start
Poznan playing in the foreground
Like it or not, that's how it's going to stay.
Poznan Rataje, who goes with whom One Nation gets
132 all the lights sink
For the sake of necessity, I change and choose aski
Obla event correction or doubling result
Crazy anymaniac at PC Park
Forever to the end of life