Pro Kid — Wozobona song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Wozobona" by Pro Kid.

Lyrics

Eish ho ho ho
Okay sure sure sure
Aziye ke, fak' i-base line ziwe ke
Nami ngishay' iskhanda samagama k’vele k’nyiwe ke
S’fike ke, siyenz' i-situation ijike ke
K’dala baseyenzela nathi i-chance yethu ak’fiwe ke
La ngok’fuguza, nuk’i-dust mase s’kguzuka
Tholi uk’phuzuka nesaka lami elifak' inyugu la
Brand new se gat ngena ngapha sik’khiphe ubusha
Mamela… uyalizw' ithemba lamakgumusha?
S’phethe ama-half jack siboph' udjani ngama half check
Ah foetzek, nathi siyak’wazi ukuphusha ub’ruff neck
S’phuze sinaneke and hang around like a nup-sack
S’khiphe mantlik, eintlek fuck track ngishay' i-mic check
Ngeyenze kuyezeke ngithanda mak’shesha k’sebenzeke
Bayeke bas’hleke ngeke basiyenze niks abas’bege
S’phethe abothikine, nes’ghubu esikhafula masheleni
S’jike slow s’dwadle umkgakga sebuze uguthi nibegeni
Woza uzobabona… woza uzobabona (Hozo bona san)
Labantu bakhona beyenz' izinto zakhona (Mase sishaya into zakhona san)
Woza uzobabona… woza uzobabona (Hoza bona san)
Labantu bakhona beyenz' izinto zakhona (Mina ngithi)
Woza uzobabona… woza uzobabona (Hozo bona san)
Labantu bakhona beyenz' izinto zakhona (Mase sishaya into zakhona son)
Woza uzobabona… woza uzobabona (Hoza bona san)
Bega… bega…
Sezikhipha sure case, I got you moving to this rock base
Never ngiyekele le-rap mina sbali no ways
Ngihlala ngikhiph' i-number number maw’ngaqcwali always
Ngeke ngihlukane nekasi noma ngingaya e-Fourways
Same ndaba ndaba kuzekube ngaphakathi man
K’phela umuthi k’sala mina yega bangithakathe man
Ngithathe man, ko-CD collection yakho ngiphathe man
S’phanda lama-cent nawe thol' i-copy ungitlatse man
I love consciousness mara k’nini ngibala nge-grief
S’ngifuna uk’ba-gef ngibuze ubani okhala nge-beef
Maw’phagama instead of dissing ngik’dlala nge-reef
Sick of making most rappers nisazo qcwala nge-chief
Always been the talk of the town from corner to corner
Ngisazo vela khona lapho elikhona mfana usazo ngithola
Bano mona baya khona ngiyakholwa abakhoni
Ntwana k’mele ukhokhe umoya khehla maw’khomb' iskhokho sakhona
Qcwal!
Sure sure
See my aim is to shake you up till you bubble up foam nje nge-cartoon
Indaba uyafuthuza that’s why bahlala bak’bathula
Thina sok’hlafuna nje ngodjwala ke sik’khafule
And if the shoe fits hoza la sik’fake is’qcathul'
Izinto azisafana asilama-rap awak’dala joe
We changing the whole scenario thina siyay’dlala sure
Qcwala more ukewazwa phi i-rap elibalwa so
Push ub’lok’shini e-vula vala s’khipha mada more
Kutsa kuleyo ndao mas’vela ngoba singak' khahlela
Mases' phethe amatsipa lahl' umlenze ngefastela
I-trust la, into engasekho ses’phela fast la
Walala walahla ungathi as’shongo ngoba sak’djela
Uzw' i-base line mfana
Awuye ches' ah Omen, ah ne we did it again mpinje yam'
Aw’yazi same number number kuzekuyo valwa or kanjani
Ene manje lentwana lezi s’fanele s’thole i-sponsor sama twin-saver
Ngoba bazoy' nyela leyondaba
Aw’yazi 2000 and now taking over this shit
Qcwala… alibuye chesa yo
Bengisak’djela D. I Y… P.R.O In the Bag Entertainment
Taking over 2005 till 2000 and now
Qcwala dankie son chesa dankie son chesa
Dankie son

Lyrics translation

Eish there there there
Okay sure sure sure
Aziye then, the fax' d-base so they have known
Me ngishay' names just so we k'iskhanda nyiwe k'
Then came S', siyenz' the situation then
Create K'baseyenzela had the chance so our fall ak'
These fuguza ngok', nuk'the dust s'let kguzuka
The calf is to put my phuzuka uk'' the inyugu
Through random ubusha into Latin for the new sik'khiphe
Uyalizw... listen to' hope lamakgumusha?
S'holds up to siboph half jack' by up to half udjani check
Ah foetzek, neck ruff said ukuphusha know it ub'siyak'
Phuze S'sinaneke a round of p and not-sack
S'khiphe mantlik, fuck eintlek ngishay track' the mica check
We love Ngeyenze k'shesha came to kuyezeke mak'
There will be no cease bas'gas basiyenze abas'of the lost k
S'holds abothikine, esikhafula ghubu nes'masheleni
This S'asked umkgakga s'uguthi tend to eat nibegeni
They saw to saw the to... (see the Grains, baby)
There are some of the people beyenz' of things again (again Let that baby of sishaya)
They saw to saw the to... (see the Grains, baby)
Beyenz of the people there are' things were there (which the Four)
They saw to saw the to... (see the Grains, baby)
There are some of the people beyenz' of things again (again Let this thing of sishaya)
They saw to saw the to... (see the Grains, baby)
Finance financial statements expenditure finance financial statements expenditure... …
Taste Sezikhipha sure, you say they got The man moving to the base
This ngiyekele river-ways and four story p
Sit ngikhiph' the number always number maw'ngaqcwali
You will not be ngihlukane ngingaya gnome asia e-Fourways
We kuzekube inside of me that I man that I
Only four of the yega K'man umuthi bangithakathe k'
Take the man, and from-I man manage your CD collection
My research S'-yea good for' the man ungitlatse copy
When consciousness are k'maree calculates var with the grief
The uk'S'want to be-ask of you cry with the gef-beef
Instead of dissing phagama ngik'Maw'play with the reef
Sick of rappers with the most qcwala king-chief
Always the talk of the town from this corner to corner
Just as there exists the calf of this young man
I shall state again and again ngiyakholwa
A little bit of the spirit must pass ukhokhe k'khehla finger maw'' ability iskhokho
Qcwal!
Sure sure
My aim is to See you till you split with just foam p p bubble-cartoon
That s why I remain silent so bak'uyafuthuza that'
So we just sok'khafule hlafuna sik'ngodjwala
Of the grains, And this shoe insert is'sik'ts qcathul'
Things like my name-joe awak'create p
Changing the subject what scenario you play siyay'sure
The more Qcwala ukewazwa aph-calculated its p
Shini ub'lok'Push e-open close khipha doe s'more
Just because I fell in tts to be the mas'' khahlela
In' turn holds the amatsipa' make ngefastela
D-the trust, the only thing these are no more fast ses'
He could sleep because djela hong as'drop sak'
And' the four base guy
Awuye'iche' Women ah, yea ah and my mpinje type it again'
We Aw'me know what number or how the number of closed kuzekuyo
These would be just a little bit of s's'the calf and the wine sponsor is me-river
Because bazoy' nyela leyondaba
2000 and king noah river Aw'know that shit
Sometimes Qcwala alibuye chesa...
Djela D. Bengisak' Y... P. DR.Entertainment In the G O
Noah river and king 2000 till 2005
This chesa chesa dankie dankie this Qcwala
This Dankie