Ola Magnell — Tidvis Regn song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Tidvis Regn" by Ola Magnell.

Lyrics

Du snodde som en tjuv och slog runt som en trapetsartist
Du hade bränt varenda skepp om inte lågan dött av syrebrist
Det var glädje, glam och garv, det var slöseri och slarv
Alla tentor sprack och sen var det vår
När din jänta stack, högg det till som i ett öppet sår
Du såg dej bara om om bängen kom och när en holk var tänd
Du flög i samma flumdröm, damp i samma återvändsgränd
Du blev varse våld och mord på mänskor, djur och jord
Och att det är Gud och Dollarn som rår
Ja, och sprickan mellan fäder och söner blev till ett öppet sår
Vissa tände på med zen, andra tände på med tao
Yang och yin och Ho Chi Minh, Che och Zappa, Marx och Mao
Ett liv efter tretti år var som att ligga på bår
Kistan gapar tandlöst tyst mot dej som ett öppet sår
Din dröm är död och glömd när ni drar på svängåflängturné
Du blev en slitåslänggrej och rabblar din refrängsuccé
Det är skrål och vrål och dunk, en styrkeskål, en klunk
Det är fredagskväll och törsten är svår
Du får en pava i pannan och pallet känns som ett öppet sår
Sen kvartar du en stund (om du har tur) och har en viss distans
När ni sätter er i bullen och drar till nästa disco-dans
Du fnissar till och tyr dej till din tysta dialog
Samma trötta, trygga, trasiga spår
Medan världen går mot höst och jorden blöder ur ett öppet sår
Alla flaggar med sin oskuld, alla döljer sin list
Plikten kallar livet ut för kung och anarkist
Du går upp i varv och kommer inte ner mer — ens när du får
Om du inte tar din valium när nerven känns som ett öppet sår
Dom drar fram dej ur ditt modersliv och säjer: Ordet är fritt
Men du vill vakna i din egen takt och väser: Mitt liv är mitt
Du vill vara hos dej själv medan skyarna flyr hän
Och göra bara det du förmår
Innan giftet du har svalt har spruckit ut igen som ett öppet sår
För sen är det för sent att förklara och att säja förlåt
Det brukar börja med ett åsknedslag, det brukar sluta med gråt
Den dag du tar till våld är du pantad och såld
Då ger dom slutgiltigt fan i hur du mår
Ja, du vet det, ja du vet men denna vetskap känns som ett öppet sår
Det är tidvis regn och periodvis uppochned
Det är tidvis sol men mest är tiden ur led
Det är tidvis bra när du får va ifred och klämma en tår
När dom tar ditt liv ifrån dej och ditt hjärta känns som ett öppet sår
Du trampar i ett trötthetsträsk och kommer ingenvart
Du famlar efter ljus och blundar för att natten är svart
Därute mäts du bara efter effektivitet
Eller efter var du gal att du står
Där fryser tårar till pikar och smälter ner till salt i ditt sår
Dom har fått dej att förneka din natur och tyngas ner av skam
Dom har fått dej att ställa dej sist i kön och hata dej fram
Du jagas av ditt minne men det brinner ingen eld
I den döda askan av igår
Men bråten bär du med dej och bördan känns som ett öppet sår
Det finns inga skäl att döma, att bli sentimental
Nuets stig är ständigt ny och nyckfull och hal
Men ibland får du räkna till tio gånger sju där du går
När du stöter på en mina och ett minne känns som ett öppet sår

Lyrics translation

You stole like a thief and beat around like a trapeze artist
You would have burned every ship unless the flame died of oxygen starvation
It was joy, glam and tanning, it was wastefulness and carelessness
All the exams broke and then it was ours
When your wench left, he stabbed it like an open wound
You just saw you if the gangs came and when a box was lit
You flew in the same Flum dream, damp in the same dead end
You became aware of violence and murder of people, animals and Earth
And that it is God and the dollar that can help
Yes, and the crack between fathers and sons turned into an open wound
Some lit up with zen, others lit up with tao
Yang and yin and Ho Chi Minh, Che and Zappa, Marx and Mao
A life after thirty years was like lying on a stretcher
The coffin grinds silently to you like an open wound
Your dream is dead and forgotten when you go on a swing fling tour
You turned into a slitting thing and you rattle your chorus success
It's a roar and a roar and a dunk, a bowl of strength, a sip
It's Friday night and the thirst is hard
You get a pava in your forehead and the pallet feels like an open wound
Then you Quarter for a while (if you're lucky) and have a certain distance
When you sit in the bun and go to the next disco dance
You giggle and tyr you to your silent dialogue
The same tired, safe, broken tracks
While the world is moving towards autumn and the Earth is bleeding out of an open wound
Everyone flags with their innocence, everyone hides their cunning
Duty calls Life King and anarchist
You go up in turns and don't come down any more-even when you get
If you don't take your valium when the nerve feels like an open wound
They pull you out of your mother's life and say: the word is free
But you want to wake up at your own pace and hiss: my life is mine
You want to be with yourself while the skies run away
And do only what you can
Before the poison you have swallowed has burst out again like an open wound
Because then it's too late to explain and say sorry
It usually starts with a thunderstorm, it usually ends with crying
The day you resort to violence you are pawned and sold
Then they'll give the fuck about how you're doing
Yes, you know it, yes you know but this knowledge feels like an open wound
It is periodically rain and periodically upside down
It is sometimes sun but most is time dislocated
It's good at times when you get to be alone and squeeze a tear
When they take your life away from you and your heart feels like an open wound
You trample in a tree of fatigue and come nowhere
You grope for light and close your eyes because the night is black
Out there you are measured only by efficiency
Or after where you gal that you stand
There tears freeze to pikes and melt down to salt in your wound
They have made you deny your nature and weighed down with shame
They made you put you last in the queue and hate you
You are hunted by your memory but there is no fire
In the dead ashes of yesterday
But the debris you carry with you and the burden feels like an open wound
There are no reasons to judge, to become sentimental
The path of the present is constantly new and whimsical and slippery
But sometimes you get to count to ten times seven where you go
When you encounter a mine and a memory feels like an open wound