Ola Magnell — Skomakarvals song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Skomakarvals" by Ola Magnell.

Lyrics

Det är kallt
Stormen yr runt vårt hus
Här har vi vår skenbara trygghet med levande ljus
Långt borta från pockande plikter och dämpande rus
Överallt
Ser vi stjärnljus i kväll
Dom tänds i advent, deras glans är artificiell
Och tonen i konversationen är konventionell
Runt vårt tjäll
Kommersen är listig och gäll
I butik och kapell
Ja den sången är säll
Men om Josefssons pojk kunde stå vid min sida och speja
Mot porten till månglarnas tempel, vad skulle han säja?
Det är tyst
I min verkstad i natt
Små fötter och knaggliga stavelser leker tafatt
Med toner som skvallrar om allvar men lockar till skratt
Det var nyss
Det är redan för sent
Att minnas hur flingan var formad och hur det var ment
Kristallen har smält, i en blink är mitt samvete rent
Schizofrent
När kelternas pansarkurir
Gör en oväntad gir
I mitt korthusrevir
Och säjer att nere på byn har du inget att hämta
Om du inte väljer att antingen slåss eller skämta
Vart du går
Är det ingen som vet
Du lyssnar dej döv på din guru och vishetsprofet
Du har ideal men du har ingen identitet
Hur du mår
Är det ingen som tycks
Direkt bry sej om i en värld där dom flesta förtrycks
Och den som är «fri» blir beskylld för att leva i lyx
Eller rycks
Upp med en vildvuxen rot
Under lämpor och hot
För att fylla en kvot
Här stod vi en gång och såg hoppet om friheten tändas
Och sen inflammeras och sen i besvikelse vändas
Det är svårt
Att va klarsynt ibland
Och älska sin harmlöse ovän och knyta sin hand
Mot den som förtjänar vår vrede och plundrar vårt land
Det är vårt
Men det väger så lätt
Och att moralisera är vanskligt men leder så snett
Så länge dom få som har makt automatiskt har rätt
Som vi sett
När orden nån gång får substans
Och når fram med sin lans
Ja när dom leder nånstans
Men av alla som tagit en tripp ska jag bli den sista
Som inser att medel och mål måste vara så trista

Lyrics translation

It's cold
The storm is giddy around our house
Here we have our apparent security by candlelight
Far away from pocking duties and damping rus
Everywhere
Do we see starlight tonight
They light up in advent, their shine is artificial
And the tone of the conversation is conventional
Around our tent
The Commerce is cunning and shrill
In store and Chapel
Yes that song is happy
But if Josefsson's boy could stand by my side and scout
Toward the gate of the temple of the moon, What Would he say?
It's quiet
In my workshop last night
Tiny feet and crunchy syllables playing awkwardly
With tones that gossip about seriousness but attract laughter
It was just now
It's already too late
Remembering how the cereal was shaped and how it was ment
The crystal has melted in a blink, my conscience is clean
Schizophrenic
When the Celts armored courier
Make an unexpected turn
In my short House revir
And say that down at the village you have nothing to pick up
Unless you choose to either fight or joke
Where you go
Nobody knows
You listen deaf to your guru and the prophet of wisdom
You have ideals but you have no identity
How you feeling
No one seems to
Directly care about in a world where most people are oppressed
And the one who is "free" is accused of living in luxury
Or snatched
Up with a wild root
Under suits and threats
To fill a quota
Here we once stood and saw the hope of freedom lit
And then inflamed and then in disappointment turned
It's difficult
Being perceptive sometimes
And love his harmless enemy and tie his hand
Against the one who deserves our wrath and plunders our country
It's ours
But it weighs so easily
And moralizing is precarious but leads so obliquely
As long as the few who have power are automatically right
As we have seen
When words get substance
And reaching out with his Lance
Yeah when they lead somewhere
But of all those who have taken a trip I will be the last
Who realize that means and goals must be so dreary