Ola Magnell — Pappa song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Pappa" by Ola Magnell.

Lyrics

Pappa, där du vilar i din himmel eller grav
Må ingen störa friden eller ställa flera krav
Du brukade vår jord och gav oss livets bästa bröd
Du gnodde för oss andra
Som irrande får vandra
Som trampar på varandra — jorden där vi gick är död
Pappa, du som visste allt om tunnland och hektar
Jag kunde offra konsten för bilden jag har kvar
Av dej bland folk och fä och nån gång med din fiol
Som fick din blick att glimma
Fast inga barn fick stimma
Fast du var trygg som urberg var du fjärran som en sol
Pappa, ändå levande som ryps och raps och råg
Din blick var blå och fylld av havre mest varthelst du såg
När skoporna tog sådden, såg du snett på ditt gevär
Och svor åt dessa jävlar
Som skövlar och som skrävlar
Du stäcktes innan tjälen gick ur jorden du höll kär
Pappa, du kunde aldrig rasta längs den väg du gått
Eller unna dej att njuta av vad du och andra sått
Du lever i mitt hjärta och strax intill den gård
Där du fick sno och ila
Har du fått ro och vila
Och vinden smeker gräset runt graniten på din vård
Pappa, varför gråter jag och varför är det så
Att dagarna känns tomma och att nätterna känns grå
Jag vet att ingenting är lätt men är det mödan värt
Att leva snett och såra
Och göra svaren svåra
Och sträva fast man innerst inne ingenting har lärt
Pappa, när det kryper under skinnet och blir kaos
Och när jag skenar fastän jag behöver ta en paus
Då tänker jag på dej och det liv du levt och sett
Bland smedjor, skjul och stallar
Bland trädor, stubb och vallar
Och undrar hur det nu har kunnat bli så skevt och snett
Pappa, varför drunknar all min visshet i en flod
Av missmod, hat och alkohol som flyter i mitt blod
Och varför gör jag det jag vet att ingen mänska bör
Jag ber dej inte svara
Jag ber dej bara vara
Hos mej en liten stund innan också natten dör
Pappa, där du vilar i din himmel eller grav
Må du sova sött och må du nu få koppla av
Den kamp du måste föra och det slit som gav oss bröd
Den väg vi måste vandra
Hur ska jag kunna klandra
Dina fel när också jorden där du sått är död

Lyrics translation

Dad, where you rest in your Sky or grave
May no one disturb peace or make more demands
You used our earth and gave us the best bread of life
You gnawed for the rest of us
As wandering sheep wander
Who tramples on each other-the Earth where we walked Is Dead
Dad, you knew all about acres and acres
I could sacrifice art for the image I have left
Of you among people and Beasts and sometime with your violin
That made your eyes gleam
Although no children were allowed to stumble
Even though you were safe like urberg you were far away like a sun
Dad, still alive as ryps and canola and rye
Your gaze was blue and filled with oats most wherever you saw
When the buckets took the sowing, you looked obliquely at your rifle
And swore to these bastards
As shovels and as bragging
You stood up before the Frost came out of the earth you loved
Dad, you could never walk down the road you've gone
Or treat yourself to enjoying what you and others sown
You live in my heart and right next to that farm
Where you got sno and ila
Have you had some rest
And the wind caresses the grass around the granite on your care
Dad, why am I crying and why is that
That the days feel empty and that the nights feel Gray
I know nothing is easy but is it worth the effort
To live obliquely and hurt
And make the answers difficult
And strive though man deep down nothing has learned
Dad, when it crawls under the skin and becomes chaos
And when I shine though I need to take a break
Then I think about you and the life you've lived and seen
Among blacksmiths, sheds and stables
Among trees, stumps and ramparts
And wonder how it has now been so skewed and skewed
Dad, why is all my certainty drowning in a river
Of discouragement, hatred and alcohol flowing in my blood
And why am I doing what I know no human should
I'm not asking you to answer
I'm just asking you to be
With me a little while before the night also dies
Dad, where you rest in your Sky or grave
May you sleep sweetly and may you now relax
The struggle you must wage and the toil that gave us bread
The path we must walk
How am I supposed to blame
Your faults when even the Earth where you sown is dead