Ola Magnell — På Snespår song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "På Snespår" by Ola Magnell.

Lyrics

Gossen väcktes ur sin dvala, tog ett tidigt tåg från stoj och skrän
Gosse, han behövde vila nerverna och bota sin migrän
Så han la sej ner för att sova i en icke-rök-kupé
Men röken vällde in, han hade hamnat på turné
Och sen fanns liksom ingen chans att hålla kollen på vart det bar hän
Över stock och sten for tåget fram med musikant vid musikant
Alla släppte loss utom gossen som blev tyst och observant
Speedy-Jack, det fick han vara med om till sin skräck
Kunde babbla oavbrutet nästan nitti mil i sträck
Det var lika gott att vänja sej av med att få hålla sej på sin kant
Snickar-Stickan drömmer om en corny schlager om att vara fri
Snickarn sitter hjälplöst fast i sin mammas sluga hysteri
Han har ingen tillgång till sitt liv, ingen egen identitet
Men vem har det och vem kan säja «Jag är den som vet»
Nu när Tommy målar allt i svart och vitt för att bli kvitt sin fantasi
Men varken fantasi eller det dom tar för nån sorts verklighet
Är mera sant än något annat, mer abstrakt eller mer konkret
Vissa pladdrar bara för att visa upp nånting dom kan
Tänker gossen för han är en eftertänksam man
Men vet han inget om sej själv, då vet han ingenting med säkerhet
Balla gagget går om bransch och listor, gossen lyssnar halvt av tvång
Snea bilder från förflutna dagar blandas upp med smart jargong
Mitt i filmen vältrar Speedy-Jack sin gamla skit
Över gossen som har börjat törsta efter sprit
För att slippa dubbelexponeringar av det som hänt en gång
Gossen, han blir blind för världen utanför, den viftar fort förbi
Det som skulle bli ett skillingtryck får inte ens nån melodi
Han är så trött på varje färdigformulerat svar
På deras clowneri och pretentiösa gravallvar
På Snickarns hysteri och på Tommys progressiva nostalgi
Barnen spräcker upp och alla stora barn får plötsligt nog av sitt
Till och med Speedy-Jack blir tyst och gossen får sitt huve fritt
Vissa människor får nästan aldrig va ifred
Andra, dom har inte ens nån att tala med
Undanträngda tårar väller fram till toner av en catchy hit
Från kupén intill hörs töser höja rösten till en annan sång
Fridolinas blus är röd och hucklet verkar komma från Mah-Jong
Vår värld är sjuk och hon har ställt en skärpt diagnos
Hon genomskådar hela byken utom sin neuros
Hon kallar sej rebell, hon har en intellektuell jargong
Fixar-Ivar, han har stannat till, hans mun har sakta sprungit läck
«Oj oj oj, vicken brud, vicka lökar, vicken läcker häck
Häng på för satan, be’rom hänga me' till vårt hotell»
«Lessen gossar, vi ska fara vidare i kväll»
Tolv sekunder pavan tom men här går ingen karlakarl i däck
Snart är alla små förtret till ända, allt är nästan som förut
Jack har nåt på hjärtat, gossen lyssnar, det kräver sin tribut
Gossen orkar inte säja vad han tänkt liksom
Ja, gossen vet väl knappast ens vafan dom snackar om
Han har krupit under skalet av sitt yttre lugn och hittar inte ut
Den som kommer ut är inte du, det är ett konstruerat jag
Du föddes till dej själv men klövs itu för att vara dom till lags
Du blev aldrig älskad för den du var, min vän
Du måste födas än en gång för att bli dej själv igen
En slav under oket av igår har inget eget liv idag
Vi lever inte här och nu, därav livlösheten i min ton
«Det börjar inifrån», sa gossen, «det som blir en schysst revolution»
Vi styrs av galna mänskor som förstör vår enda jord
Vi dog för att få leva, du kan tro mej på mitt ord
Och tåget vi har satt oss på, gott folk, kan inte nå sin slutstation

Lyrics translation

The boy was awakened from his stupor, took an early train from the hustle and bustle
Boy, he needed to rest his nerves and cure his migraine
So he put himself down to sleep in a non-smoke compartment
But the smoke poured in, he had ended up on tour
And then there was like no chance to keep a check on where it was carrying
Over stock and Stone the train went forward with a musician at musikant
Everyone let loose except the boy who became silent and observant
Speedy-Jack, he had to do that to his horror
Could babble incessantly almost ninety miles at a time
It was just as good to get used to being able to hold himself on his edge
The carpenter-stick dreams of a corny schlager about being free
The Carpenter is helplessly stuck in his mother's sly hysteria
He has no access to his life, no identity of his own
But who has it and who can say "I am the one who knows»
Now that Tommy paints everything in black and white to get rid of his imagination
But neither imagination nor what they take for some kind of reality
Is more true than anything else, more abstract or more concrete
Some Babble just to show off something they can
The boy thinks because he's a thoughtful man
But if he knows nothing about himself, then he knows nothing for sure
Balla gagget goes about industry and lists, the lad listens half of compulsion
Snea pictures of past days mixed up with smart jargon
In the middle of the movie, Speedy-Jack wallows his old shit
Over the boy who has begun to thirst for booze
To avoid double exposure to what happened once
Boy, he's going blind to the outside world, it's moving by fast
What would be a skillingprint doesn't even get a tune
He is so tired of every pre formulated answer
On their clownery and pretentious burial vaults
On The Joiner's hysteria and on Tommy's progressive nostalgia
The kids crack up and all the big kids suddenly get enough of their
Even Speedy-Jack gets quiet and the boy gets his head free
Some people almost never get left alone
Second, they don't even have anyone to talk to
Tucked away tears welling up to tones of a catchy hit
From the next door you can hear töser raise your voice to another song
Fridolina's blouse is red and the hucklet seems to come from Mah-Jong
Our world is sick and she has made a sharp diagnosis
She can see through the entire cycle except for her neurosis
She calls sej rebel, she has an intellectual jargon
Fixes-Ivar, he has stopped, his mouth has slowly burst leak
"Oops oops, wiggle Chick, wiggle bulbs, wiggle delicious hedge
Hang on for satan, ask 'Rome hang me' to our hotel»
"Sorry boys, we're going on tonight»
Twelve seconds pavan tom but here goes No Man Man in the deck
Soon all the small chagrin is over, everything is almost as before
Jack's got something on his mind, the boy's listening, it takes his toll
The boy can't say what he thought
Well, the boy doesn't even know what the hell they're talking about
He has crawled under the shell of his outer calm and does not find out
Whoever comes out is not you, it's a constructed I
You were born to yourself but split in half to please them
You Were Never Loved for who you were, my friend
You have to be born again to be yourself again
A slave under the yoke of yesterday has no own life today
We do not live here and now, hence the inanimate in my tone
"It starts from within," said the boy, " what will be a fair revolution»
We are ruled by crazy people who destroy our only Earth
We died to live, you can believe my word
And the train we've sat on, folks, can't reach its final station