Ola Magnell — Min Nye Magister song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Min Nye Magister" by Ola Magnell.

Lyrics

Du talar om förtrycket
Men du själv är så auktoritär
När du mästrar mej med ett nyligen väckt intellekt
När Torbjörn gjorde rycket
Och vinden blev reaktionär
Skildes vän efter vän med sekt efter sekt
Vi stod med knutna nävar
När döden var ond och bråd
I jeans och rock från nån gammal camp uniform
Nu står jag vill och naken
Utan en röd liten tråd
I sol och stiltje, regn och blåst och snö och storm
Och allt som händer lär mej något, tänker jag så kavat
När jag är ensam med mej själv och goofar i min lya
Nog måste vi väl riva ner det gamla, käre kamrat
Så att det blir plats att börja bygga upp det nya
Du kan en massa dogmer
Och parollen i din musik
Är så fenomenalt radikalt svart eller vit
Du ger en briljant förklaring
På historiens dialektik
Med ett vokabulär som går hem i systemets elit
Och du säjer att mina sånger
Saknar en rak analys
Och bannar mej för bristen på alternativ
När jag är stäckt av ånger
Och känner mej knäckt och konfys
Är du så klok och fördomsfri och progressiv
Men allt som händer lär mej något, tänker jag så kavat
När jag blir helt privat och repar mod i min lya
Nog måste vi väl riva ner det gamla, käre kamrat
För att få en chans att börja bygga upp det nya
Du kan varenda lösning
Du vet varenda svar
Och talar om dej själv som den sanne marxisten
Du låter lika säker
Som en gång gamle far
Och lika rigid som min gamle magister
Du står där med din fana
Som en pater med sin stav
Och mässar för en församling som redan är frälst
— Tillsammans får vi styrka
Bakom appeller och krav
Men det begriper vilken profitör som helst
För allt som hänt har lärt dom något, eller hur kamrat
Men när jag lämnat tanken och lugnet i min lya
Är jag dubbelt tom och tyst och vilsen i kvadrat
För skiten sitter lika hårt under kläder som är nya

Lyrics translation

You're talking about oppression
But you yourself are so authoritarian
When you master me with a newly awakened intellect
When Torbjörn made the move
And the wind became reactionary
Parted friend after friend with sect after sect
We stood with clenched fists
When death was evil and brash
In jeans and coat from some old camp uniform
Now stand I want and naked
Without a red small thread
In Sun and lull, rain and blown and snow and storm
And everything that happens teaches me something, I think so kavat
When I'm alone with myself and goofar in my lair
Surely we must tear down the old, dear comrade
So that there will be room to start building the new
You know a lot of dogmas
And the slogan of your music
Is so phenomenally radically black or white
You give a brilliant explanation
On the dialectic of history
With a vocabulary that goes home in the elite of the system
And you say my songs
Missing a straight analysis
And ban me for the lack of alternatives
When I'm cleaned up by remorse
And feel me cracked and confus
Are you so wise and open minded and progressive
But everything that happens teaches me something, I think so kavat
When I become completely private and rehearse courage in my lair
Surely we must tear down the old, dear comrade
To get a chance to start building up the new
You know every solution
You know every answer
And speak of yourself as the true Marxist
You sound just as sure
Like once old father
And as rigid as my old master
You're standing there with your banner
Like a pater with his rod
And Mass for a congregation that is already saved
- Together we gain strength
Behind Appeals and requirements
But it understands any profiteer
Because everything that's happened has taught them something, hasn't it, comrade
But when I left the thought and calm in my lair
Am I twice empty and quiet and lost squared
Because the shit is just as tight under clothes that are new