Ola Magnell — Min Häst har Blivit Sjuk song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Min Häst har Blivit Sjuk" by Ola Magnell.

Lyrics

Min häst har blivit sjuk, min mamma går på fenedrin
Min pappa har låst in mej i sin slåttermaskin
Kapten och Kalle sme’n har supit till och står vid gärdsgårn och svär
Dom kallar varann «Ni tölp» och «du din feta militär»
Storebror är sne för att mamma faller i gråt
Lillebror är sne för att ingen lyssnar på hans låt
Alla babblar även om en och annan råkar hålla käft
Dom verkar va i trängande behov av en psykoterapeut
En gång var du en god och glad och gullig, ball och stollig bohem
Det har blivit läge till och med för dej att fejsa dina problem
Jag går omkring i stan som en levande fossil
Och tänder snett på soundet från varenda buss och bil
Jag tränger undan min tårar, tränger undan mina invektiv
Vad tjänar det till, vad är det för mening med mitt liv
Jag har ingen teori och ingen ideologi
Jag vet ingenting om kärlek, ingenting om poesi
Allt jag kan kraxa fram är en och annan mossig schablon
Om att jag är aggressivitet och frid i en och samma person
Jag vill kasta loss och segla till ett skär där jag kan kasta ankar
Jag vill skölja bort min paranoja, dränka alla snea tankar
Sen vill jag smälla av och ligga där och spana i det blå
Planka alla balla tänkare som jag kan komma på
Det är ingenting särskilt med det, skrev till exempel Ferlin
Honom ska vi sno av, det verkar som han funnit melodin
Bob Dylan är på bettet och Cornelis är sne
Till och med Harry Truman börjar göra succé
(i USA) och Bosse Setterlind, han är så hip, han är så bra
Men det är synd om mänskorna som redan gamle Strindberg sa
Ingen vill betraktas som en nolla, alla måste ta chansen
Vissa kor blir heliga, andra slås ut i konkurrensen — dom tar ambulansen
Herr von Oben kväver alla med ett glödande förakt
Alla kommer när han kallar, alla minns vad han har sagt
Utom han själv, flytta stenen, jag har klaustrofobi
Det är inte helt cool att bryta samman i vår demokrati
Alla söker frid i själen, alla söker mor och far
Därom vittnar hysterin hos alla och envar
Det är därför som han skriker, tänker ni, men det är bara som ni tror
Jag skriker för att jag vill bli beundrad och berömd och stor
Över åkern åker åkar-Åke i en gammal skraltig traktor
I fonden byggs en jättelik, ja monstruös reaktor — en osäker faktor
Fast du röker psyko-braj och fast du super som ett svin
Är det inte därför himlen färgas grön och gredelin
Dom gycklar med vår jord och våra liv, jag lovar och svär
Så sant jag är neurotiker och Synnergren en pundig militär
Min märr har blivit sjuk, min mamma går på fenedrin
Min pappa har låst in mej i sin slåttermaskin
Det är ingen vacker värld men det råkar vara så det ser ut
Men du, du märker inte ens när det brinner i din egen knut

Lyrics translation

My horse has fallen ill, my mother walks on fenedrin
My dad locked me in his mower
The captain and Kalle sme have drunk and stand at gärdsgårn and swear
They call each other "you morons" and " you fat military»
Big Brother is sne because Mom falls into crying
Little brother is sne because no one listens to his song
Everyone babbles even if one or the other happens to shut up
They seem to be in dire need of a psychotherapist
Once you were a good and happy and cute, ball and silly bohemian
It has become the time even for you to fake your problems
I walk around town like a living fossil
And teeth crooked on the sound from every bus and car
I squeeze my tears, squeeze my invective
What's the point, what's the point of my life
I have no theory and no ideology
I know nothing about love, nothing about poetry
All I can croak out is the occasional mossy stencil
About the fact that I am aggressiveness and peace in one and the same person
I want to throw away and sail to a cliff where I can throw anchor
I want to wash away my paranoia, drown all the snea thoughts
Then I want to pop off and lie there and scout in the Blue
Plank all the bad thinkers I can think of
There is nothing special about it, wrote, for example, Ferlin
We're gonna take him off. looks like he found the tune
Bob Dylan is on the bite and Cornelis is sne
Even Harry Truman begins to make a success
(in the US) and Bosse Setterlind, he's so hip, he's so good
But it is a pity for the people as already old Strindberg said
No one wants to be considered a nobody, everyone has to take the chance
Some cows become sacred, others are knocked out of competition - they take the ambulance
Mr von Oben suffocates everyone with a glowing contempt
Everyone comes when he calls, everyone remembers what he has said
Except himself, move the stone, I have claustrophobia
It's not entirely cool to break down in our democracy
Everyone seeks peace in the soul, everyone seeks mother and father
There the hysteria testifies in everyone and everyone
That's why he screams, you think, but it's just what you think
I scream because I want to be admired and famous and great
Over the field skåker-Åke in an old skraltig tractor
In the fund, a giant, yes monstrous reactor is being built - an uncertain factor
Except you smoke psycho-braj and you drink like a pig
Isn't that why the sky is colored green and gredelin
They joke with our earth and our lives, I swear
So true I'm a neurotics and Optic Nerve a pounder military
My mare has fallen ill, my mother is on fenedrin
My dad locked me in his mower
It's not a beautiful world but it happens to be the way it looks
But you, you do not even notice when it burns in your own knot