Ola Magnell — Medan hökarna kretsar song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Medan hökarna kretsar" by Ola Magnell.

Lyrics

Barnen ber
Och tomten ler
Och solen tittar fram
Stugan lyser trygg och röd i höga norden
Medan hökarna skyddar varje land och varje stam
Från sej själv och alla farorna på jorden
Hemma här är våldet dolt
Men harm och vrede växer fort
Över lögnen, över terrorn, över morden
Listan kan bli lång men materialet är för stort
Och det stockar sej i halsen inför orden
Kejsaren förskansar sej i maktens vita hus
Dit han valts av fria världens demokrater
Dem har han vänt ryggen i ett maktfullkomligt rus
I sitt hov av löftesrika psykopater
Men vem har valt just dem att bära frihetens standar?
Vem har gett dem rätt att mörda våra bröder?
«Gud» är deras svar
Men Gud är knappast anträffbar
För en människa som offras och förblöder
Flaskan töms
Och smärtan glöms
Och anden glimtar till
Stundom känns det som att sätta liv i liket
Ingen vet
Med säkerhet
Vad någon annan vill
Ens när någon annan uppger sista skriket
Och du frågar vinden:
«Varför är vi här, vad gör vi nu
När vi ändå inte duger till soldater?»
Men vinden ställer inte upp för någon intervju
Och blåser inte liv i någon krater

Lyrics translation

The children pray
And Santa smiles
And the sun is looking forward
The cottage shines safe and red in the High North
While the Hawks protect every country and every tribe
From himself and all the dangers on Earth
At home here violence is hidden
But resentment and resentment are growing rapidly
Over the lie, over the terror, over the murders
The list can be long but the material is too large
And it logs itself in the throat before the words
The emperor dispossesses himself in the White House of power
Where he was elected by Free World Democrats
He has turned his back on them in a rush of power
In his court of promising psychopaths
But who has chosen them to bear the standards of freedom?
Who has given them the right to murder our brothers?
"God" is their answer
But God is hardly available
For a man who is sacrificed and bleeds to death
Bottle emptied
And the pain is forgotten
And the Spirit Glimpses
Sometimes it feels like putting life in the corpse
Nobody knows
With certainty
What anyone else wants
Even when someone else says The Last Scream
And you ask the wind:
"Why are we here, what are we doing now
When we're not good enough for soldiers?»
But the wind does not set up for any interview
And does not blow life into any crater