Ola Magnell — Mammons Hage song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Mammons Hage" by Ola Magnell.

Lyrics

Hårda hagel studsar bort mot rutan
Sista bertil ut och holken tom
Snö blev tö och tobak är man utan
Utanför står trädet som ska fällas snart i blom
Solen gick i moln i sjunde himlen
Döden står i bakhåll där du flyr
Färden gick mekanisk mellan vimlen
Där centrifugens slammer gör dej aggressiv och yr
Där går du bland tysta öar
Där går skam på torra land
Med små gliringar på tungan
Och nån bräcklig pik ibland
Händer knyts i knot och saker muttras
Liten man nänns ingen lyssna på
Förödmjukad ska han gå och luttras
Tills han glömt vem han var och vart han ville gå
Liten man han spänner sej mot smärtan
Det finns bomullbot mot det som känns
Den som jagar ljus och flyr från svärtan
Ska till sist förneka också ljusets existens
Du vill lämpa av din barlast
Och lösgöra dina band
Som en hare bland hyenor
I ett unket Samarkand
Maktens laser fräter i din mage
«Tiden är förgiftad och brutal»
Kacklar också höns i Mammons hage
Kacklar bäst som värper guld och lyss när tuppen gal
Men när kvällens klockor slagit elva
Svimmar artigheten strax av skam
Vissa odlar myten om sej själva
Utan att dom ser en simpel sanning smyga fram
En blir kung, en blir knäckt
Och en har hemlig trumf på hand
En får potten, en får spader
På Mammons roffarband
I sin vånda gnisslar lilla kuggen
Med sin skuld och sitt förbjudna hat
Tidig måndag, sliten under luggen
Körs hon upp och knäcks av spelad hjärtlighet och prat
Men varenda vank och vink du snappar
Flyr din röst i sanningens minut
Biet dör med gadden som hon tappar
Hunden gläfser efter Gråben som har tjänat ut
Men att hålla tand för tunga
Är att dö för död mans hand
Ska vi slåss en gång för alla
Eller ta en tår på tand?

Lyrics translation

Hard hail bounces off against the box
Last bertil out and holken empty
Snow became empty and tobacco is man without
Outside stands the tree to be felled soon in bloom
The sun went in clouds in the seventh heaven
Death is in ambush where you flee
The journey went mechanical between the swarm
Where the centrifuge clams make you aggressive and dizzy
There you go among quiet islands
There goes shame on dry land
With small taunts on the tongue
And some fragile dick sometimes
Hands tied in knot and things muttered
Little man no one's listening to
Humiliated will he go and be refined
Until he forgot who he was and where he wanted to go
Little man he's straining for the pain
There is cotton bot against what is felt
The one who hunts light and escapes from the blackness
Will finally deny also the existence of light
You want to put off your ballast
And release your ties
Like a hare among hyenas
In a stale Samarkand
The power laser corrodes your stomach
"Time is poisoned and brutal»
Also cackles hens in Mammon's pasture
Cackles best as laying gold and lyss when the Rooster gal
But when Tonight's Bells hit eleven
Does politeness immediately faint out of shame
Some cultivate the myth of themselves
Without them seeing a simple truth sneak up
One becomes king, one becomes cracked
And one has secret Trump on hand
One gets the pot, one gets spades
On Mammon's roffarband
In his agony little cog squeaks
With his guilt and his forbidden hatred
Early Monday, worn under the bangs
Is she driven up and cracked by played cordiality and talk
But every wank and wave you snapping
Fleeing your voice in the minute of truth
The bee dies with the sting that she drops
The dog yells after the mugwort that has served out
But to keep the tooth too heavy
Is to die for dead man's hand
Shall we fight once and for all
Or take a tear on the tooth?