Ola Magnell — Hos kuratorn song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Hos kuratorn" by Ola Magnell.

Lyrics

Jag sitter hos kuratorn och vi rör oss inom ramen
För allt från första fyllan till tji studentexamen
I skvallerstan där man blev född och formad och bedragen
Av plugg och bud och borgerskap och Gud och jantelagen
Man hämmades av hygglighet och knäcktes av kutym
Så damp man ner i storstan, knappast fri men anonym
Jag tog ett andetag och stöp av luften på perrongen
Och vaknade men jacken på den vajande batongen
«Hur var det här då» sa konstapeln, jag sa «Atmosfären
Är ju ingenting man fryser på» och satte mej på tvären
Jag tog mej till hotellet där portiern i sin svid
Såg irriterad ut och jag var klart paranoid
Jag bad om enkelrum, han bad om namn på företaget
Jag sa «Förlåt, hursa», då log han listigt och förslaget
Och sa «Tvåhundranitti kronor tack, rum hundrafjorton»
Jag sa «Behåll din nyckel du och kyss mej under stortån»
Jag vände som en furie och gick till närmsta bar
Och vräkte i mej whisky som en törstig dromedar
Sen gick jag ut i natten som en världsvan salamander
Och smorde kråset och blev hög som kejsar Alexander
Med arvet på min bankbok men på krogen svor och slet man
Jag sa «Vem äger plejset», kyparn snäste «Tore Wretman»
Sen gick jag ut och tog en trick och gick till Gamla Bro
Och tog en holk och polarn garva «Hälsa Värnamo»
Men när jag bytte dialekt, sa polarn «Har'u feber
Du låter som en rixtassman, en bildad skånestreber»
Men jag stod på och käftade i banken och affären
Som en ara, som en byråkrat i karriären
Dom sa «Du som e från bystan, vaffö snackar’u sådär»
Jag sa «Jag älskar kula stan, jag bor och jobbar här»
Nå hursomhelst, jag drömde bort varenda dag i sängen
Och dolde mej i dimman och dök in i pundarsvängen
Jag brände av mitt arv, man var väl ingen gniden lantis
Och flykten var ju uppenbar, men kicken var gigantisk
Jag tände av och tänkte «Mors, va e’re här för strul»
Och drog tillbaks till morsan — inte fan var det nå' kul
Men jag blev pigg i pallet och tog parti i valet
För folket mot tyranner, klerikat och kapitalet
Och kom till stan igen och skrek fem gånger i kvarteret
Att Mao var stor och klampade väl ofta i klaveret
Jag var en kommunist som inte vuxit ur sin kolt
Mot Ågren och hans anhang hjälpte ingen majrevolt
När juni kom satt man vid Sveavägen på Terrassen
Med flummiga visioner, iförd bästa hippiestassen
Vi lyssnade på Mecki Mark Men då och Fläsket Brinner
Och tände på med allt med undantag av gas och thinner
Det tog sin tid att landa på sin rätta köl
Det gick med hjälp av Janov men det krävdes mellanöl
Sen gick jag runt och skrek på lek, jag tyckte synd om barnen
Vid dagis låg en motorled och hela grottekvarnen
Kröp innanför mitt skinn och jag blev sjuk av polemiken
Jag fördes åter till Maria-polikliniken
Där fick jag antabus, i några veckor stod jag pall
Jag rodnade så häftigt när jag fick ett återfall
Sen tog jag jobb på firma, det låg liksom i tiden
Att ha kavaj och slips och va beslöjat vänstervriden
Men vi slog vakt om almarna när snuten blev på hugget
En snut och jag var förresten polare i plugget
Men stan jag drömde om var fylld av fantasi och färg
Där skulle fan få heta Hjalmar Mehr och Wallenberg
Och almarna står kvar bevars men folk har tappat orken
Somliga försvann till skogs och somliga till torken
Andra sitter med familj och barn och håller färgen
I Farsta, Skärmarbrink, Hässelby och Hallonbergen
Med magkatarr och cancer — det tycks mej lite väl starkt
Att tvingas bo i den miljön och dö i hjärtinfarkt
Med lönsamhet i blicken och med huvet under armen
Byggde dom ett dårhus och storstan miste charmen
Det vore kanske lättare att gå här i ekluten
Om tjejerna fick komma in och riva upp besluten
För jag är trött på luftslott och slimmad retorik
Och snack om servicehus och utbyggd kollektivtrafik
Men gubben kom och gubben gick med dokumentportföljen
Och satte sej i lugn och ro i bästa skinnfåtöljen
Vad bryr sej gubben om ifall det blåser kallt som satan
På tjejerna som nu ska flytta till Regeringsgatan
Och han som lyfte kovan rörde aldrig vid nåt knark
Han är en ansedd herre, han går på säker mark
Jag, jag log så hult och svalde tills jag ville mörda
Jag hörde till dom tigande, dom ständigt överkörda
Jag tog min kniv och tänkte «Inte skära, bara rispa»
Piketen kom och jag fick skjuts till första bästa hispa
Jag slet och slog och sparkade och skrek som en förryckt
Dom sa att jag var farlig fast jag bara var förtryckt
Jag tydde mej till lodarna och sa «Hej hopp, hur mår ni»
Och sjöng en sång dom ansåg var för lång och rättså corny
Jag sjöng på Mosebacke men responsen var så vissen
Att jag gick ut och svor och grät på Katarinahissen
Jag tänkte hoppa när det slog mej klart som i en bok
Att jag bara tagit räkning för en taskig högerkrok
Jag for som jojon mellan apatin och piedestalen
Mellan Hagaparkens lugna lunk och T-Centralen
Och bästa jag går och mörkar, har jag hamnat mitt i smöret
Sen var jag noll igen — sen gav jag fan i hela köret
Ena veckan var det bara strul och strid och stress
Och när man äntligen blev ensam dog man av tristess
Så jag tog jordens neråttjack och väcktes inte förrän
Vintern, ja rent ut sagt fascismen stod för dörren
Med hakkors, hat och heroin och stålar som var snabba
Och guden heter Mammon än och kungen heter Abba
Men säjer du «Revolutionen sprack», då har du fel
För allt har sin säsong och ångest är vår arvedel
Men detta känner ni ju till, min bäste herr Kurator
Om ni vill veta mer om mej så kolla med nån dator
Jag sticker nu för jag har slutat punda, slåss och härja
Så möter jag en man på väg från stan till Beckomberga
Jag frågar «Vem är ni som verkar så trött och vill»
Han svarar «Birger Jarl», jag säjer bara «Lycka till»

Lyrics translation

I sit with the curator and we move within the framework
For everything from first drunk to tji Matriculation Examination
In the gossip where you were born and formed and deceived
Of study and commandments and bourgeois and God and jantelagen
Man was inhibited by decency and cracked by custom
So damp man down in the big city, hardly free but anonymous
I took a breath and blew off the air on the platform
And woke up but the jack on the swaying Baton
"How was this then," the constable said, I said, " the atmosphere
Is nothing you freeze on " and put me crosswise
I took me to the hotel where the Porter in his svid
Looked annoyed and I was clearly paranoid
I asked for a single room, he asked for the name of the company
I said "Sorry, hursa", then he smiled cunningly and the proposal
And said " two hundred crowns please, room hundred and fourteen»
I said, " You Keep your key and kiss me under your big toe»
I turned like a furie and went to the nearest bar
And threw in me whiskey like a thirsty dromedary
Then I went out into the night like a world Van salamander
And anointed The Crow and became high as Emperor Alexander
With the inheritance on my bankbook but at the tavern swore and ripped man
I said "Who Owns the Pleis," waiter snapped " Tore Wretman»
Then I went out and took a trick and went to the Old Bridge
And took a casket and my friend garva " Health Värnamo»
But when I changed my accent, my friend said, "does' u have a fever
You sound like a rixtassman, an educated skånestreber»
But I was shutting up in the bank and the store
Like a macaw, like a bureaucrat in his career
They said, " you AS E from bystan, vaffö talking'u like that»
I said " I love kula stan, I live and work here»
Well anyway, I dreamed away every single day in bed
And hid me in the fog and dived into the pound swing
I burned off my legacy, I guess you weren't a little bit of a rub
And the escape was obvious, but the kick was gigantic
I lit it off and thought "Mors, what e're here for the trouble»
And pulled back to mom-not the fuck was it well ' fun
But I got energetic in the pallet and took sides in the election
For the people against tyrants, clericates and capital
And came to town again and screamed five times in the neighborhood
That Mao was big and often clomped in the Claver
I was a communist who did not outgrow his kolt
Against Ågren and his minions no majrevolt helped
When June arrived they sat at Sveavägen on the terrace
With fuzzy visions, wearing the best hippie Stass
We listened to Mecki Mark but then and the pork Burns
And lit up with everything except gas and thinner
It took its time to land on its proper keel
It went with the help of Janov but it took middle ear
Then I went around screaming at play, I felt sorry for the kids
At the kindergarten lay a motor trail and the whole grotto mill
Crawled inside my skin and I got sick of the polemic
I was taken back to the Maria outpatient clinic
There I got antabus, for a few weeks I stood stool
I blushed so cool when I had a relapse
Then I took a job at a firm, it was like time
Wearing a blazer and a tie and veiled left wing
But we took care of the Elms when the cops got stabbed
By the way a cop and I were friends at school
But the town I dreamed of was filled with imagination and color
Where would the fuck get hot Hjalmar Mehr and Wallenberg
And the Elms remain preserved but people have lost their strength
Some disappeared to the forest and some to the dryer
Others sit with family and children and keep the color
In Farsta, Skärarbrink, Hässelby and Raspberry Mountains
With gastritis and cancer-it seems to me a little too strong
Being forced to live in that environment and die of heart attack
With profitability in his eyes and with his head under his arm
They built a madhouse and the big city lost its charm
Maybe it would be easier to walk here in ekluten
If the girls had to come in and tear up the decisions
Because I'm tired of air castles and slim rhetoric
And talk about service houses and expanded public transport
But the old man came and the old man went with the document portfolio
And put yourself in peace and quiet in the best leather armchair
What does the Old Man care if it blows cold like satan
On the girls who are now going to move to Regeringsgatan
And the guy who lifted kovan never touched any drugs
He is a reputable Lord, he walks on safe ground
I, I smiled so hult and swallowed until I wanted to murder
I belonged to the silent, the constantly run over
I took my knife and thought " don't cut, just rispa»
The cock came and I got a ride to the first best hispa
I tore and punched and kicked and screamed like a rapt
They said I was dangerous even though I was just oppressed
I suggested to The Lodgers and said, " Hey, hope, How Are you»
And sang a song they thought was too long and just as corny
I sang at Mosebacke but the response was so withered
That I went out and swore and cried on the Catherine elevator
I was gonna jump when it hit me like a book
That I've just taken the bill for a shitty right hook
I went as a YoY between the apathy and the pedestal
Between Hagaparkens quiet lunk and T-Centralen
And best I go dark, I'm in the middle of the butter
And then I was zero again, and then I gave the fuck up
One week it was just trouble and strife and stress
And when you finally got alone you died of boredom
So I took the Earth's down Jack and was not awakened until
Winter, yes, downright fascism stood at the door
With swastika, hate and heroin and money that was fast
And the God is called Mammon yet and the king is called Abba
But if you say "the Revolution broke," then you're wrong
For everything has its season and anxiety is our inheritance
But you know this, My Dear Mr curator
If you want to know more about me check with some computer
I'm leaving now because I've stopped pounding, fighting and ravaging
So I meet a man on the way from town to Beckomberga
I ask " Who Are you guys who seem so tired and want to»
He answers "Birger Jarl", I just say " Good Luck»