Ola Magnell — Fåfängs Sång song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Fåfängs Sång" by Ola Magnell.

Lyrics

Vintern står för dörren, stanna inne, vinden varnar
Kölden tar din sång och våldet styr dej tills det klarnar
Att det finns tusen sätt att fly men ingenstans att gå
Fåfäng är din sång men du sjunger ändå
Du skruvar ner ditt pladder medan snöflingor faller
Svaren som du söker smälter bort som kristaller
Du kretsar i en bana som du sällan tar dej ur
Hjälplös är din gråt och du är trött som ett djur
Deras söner skakar galler
Medan aktierna faller
Noblessen klär sej ändå till fest
Balanserar på ruinen
Snörper med minen
Och går under med en värdig gest
Onda, onda gifter fyller upp din spända kropp
Du jagas upp, du ser dej om men ingen säjer stopp
Du visste vad som hände
Du kände vad du kände
Men du har aldrig vågat va dej själv
När det gällt till sist
Känn dej låst och känn dej blåst och hör hur det tickar
Livet glider undan medan misstänksamma blickar
Ser på dina ögon om du döljer något mer
Bakom varje gest och varje min som dom ser
Du värjer dej mot känslan av att kraven är för stora
Men vad du tror du mist var ingenting att förlora
Fast det står klart ibland finns oftast inga svar att få
Och fåfäng är din sång men du sjunger ändå
Frysta skrik och ambulanser
Stum förtvivlan som ger cancer
Vem har hittat på alla krav
Du vill krossa maktens boja
Men nöts ner av ständig noja
Ensam blir ingenting av
Du gör dej hellre illa än att följa djungelns lag
Du lever för din natt och du är död för din dag
Du bär ditt kors mot vinden
Vänder fram den andra kinden
Och ditt hjärta fylls av tårar
Från din vagga till din mörka grav
Du söker lä för vinden medan snöflingor faller
Svaren som du finner smälter bort som kristaller
Som allt du ger ett namn och som du tror du kan förstå
Fåfäng är din sång men du sjunger ändå

Lyrics translation

Winter stands for the door, stay inside, the wind warns
The Cold Takes Your Song and the violence controls you until it clears
That there are a thousand ways to escape but nowhere to go
Vanity is your song but you still sing
You screw down your Babble while snowflakes fall
The answers you seek melt away like crystals
You're orbiting a path that you rarely take you out of
Helpless is your crying and you are tired like an animal
Their sons shake bars
While stocks fall
The nobless still dresses for a party
Balancing on the ruin
Lacing with the mine
And will perish with a worthy gesture
Evil, evil poisons fill up your tense body
You're being chased up, you're looking around, but nobody says stop
You knew what happened
You felt what you felt
But you've never dared to be yourself
When it comes to last
Feel locked and feel blown and hear the ticking
Life slips away while suspicious glances
Look at your eyes if you hide something more
Behind every gesture and every min they see
You resist the feeling that the demands are too great
But what you think you lost was nothing to lose
Although it is clear sometimes there are usually no answers to get
And vanity is your song but you sing anyway
Frozen screams and ambulances
Mute despair that brings cancer
Who has invented all the requirements
You want to break the shackle of power
But worn down by constant noja
Alone becomes nothing of
You'd rather hurt yourself than follow the law of the jungle
You live for your night and you're dead for your day
You carry your cross against the wind
Turns forward the other cheek
And your heart is filled with tears
From your cradle to your dark grave
You search Lee for the wind while snowflakes fall
The answers you find melt away like crystals
Like everything you give a name and that you think you can understand
Vanity is your song but you still sing