Lars Winnerbäck — Där elden falnar (men fortfarande glöder) song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Där elden falnar (men fortfarande glöder)" by Lars Winnerbäck.

Lyrics

Du hade rätt, sångerna kom från andra länder
Vi möttes i ett underland och står på en perrong
Där allt förändras fast ingenting händer
och skymningen är tidlöst vacker
och jag skriver den från en stuga vid en sjö
det är lätt att bli blödig och nostalgisk
fast man bara bytt miljö
Vi hade allt, och friheten var ännu inte stulen
vi hade skogarna i söder, drömmarna i väster
och sandade vägar under hjulen
och vi visste ingenting om verkligheten,
ja vi sökte i det stora efter svar
Så många illusioner som har rasat och så långa vägar kvar
Du har vunnit och förlorat, du har sett dig själv i spegeln
Du har vaknat i fel säng, du har vart kär
Och framtiden väntade som en farlig gåta
Man har bråttom dit, sen är man där
I en stad som får en att bli större än man är
Men i en ålder som sätter allt på jorden
Jag trodde att jag visste vem jag var och vad jag ville
Men nu skulle jag inte välja dom orden
Jag har ingen lust, Jag fastnar framför tv: n när det skymmer
att följa dig i livet och skynda mig hem,
för att fylla på så mycket skåpen rymmer
Jag prata med en vän innan jag reste,
Hon sa du måste alltid packa lätt
Som att du alltid är på resa och ännu inte sett vad du har sett
Vad ska vi göra med vår tro? Vad ska vi göra med vårt hopp?
Vad ska vi göra med vår kärlek som blöder?
Ser du hur det skymmer, hur färgerna ger opp
Där elden falnar men fortfarande glöder
Vi kan inte färdas, bakåt i tiden,
och det skulle bara va ett steg tillbaka
Jag hatar min rastlöshet, jag älskar min tjej
det är så mycket som jag glömmer att bejaka
Och det är svårt, att tassa på den folkhemska skaran
Varje torn du bygger upp ska nån annan rasa ner
Nån idiot som bara ser sin chans ska ta den
Vem som helst kan avge tomma löften,
och göra hål där de lovar och svär
Det är lätt att hålla käften, och svårare att säga som det är
Du är min vän, och stormarna i vår blir våra bröder
Våra fäder tacklar av nu, världen är vår
Där elden falnar men fortfarande glöder
Om vi ses, bland dimmorna i norr eller i söder
Med drömmen i behåll och med lust att ta vid
Där elden falnar men fortfarande glöder

Lyrics translation

You were right, the songs came from other countries
We met in a wonderland and stand on a platform
Where everything changes except nothing happens
and The Twilight is timelessly beautiful
and I write it from a cabin by a lake
it's easy to get squeamish and nostalgic
but you just changed the environment
We had everything, and freedom was not yet stolen
we had the forests in the south, the dreams in the West
and sanded roads under the wheels
and we knew nothing about reality,
yes we searched in the big for answers
So many illusions that have crumbled and so far roads remain
You have won and lost, you have seen yourself in the mirror
You've woken up in the wrong bed, you've been in love
And the future awaited as a dangerous riddle
You're in a hurry, then you're there
In a city that makes you bigger than you are
But at an age that puts everything on Earth
I thought I knew who I was and what I wanted
But now I wouldn't choose those words
I have no desire, I get stuck in front of the tv when it's
to follow you in life and hurry home,
to replenish as much as the cabinets can accommodate
I talk to a friend before I left,
She said You always have to pack easy
Like you're always on a trip and not yet seen what you've seen
What are we going to do with our faith? What are we going to do with our hope?
What are we going to do with our love that bleeds?
Do you see how it obscures, how the colors give opp
Where the Fire Fades but still glows
We can't travel back in time,
and it would just be a step back
I hate my restlessness, I love my girl
there's so much that I forget to affirm
And it's hard to touch the people's home crowd
Every tower you build someone else will fall down
Some idiot who only sees his chance will take it
Anyone can make empty promises,
and make holes where they promise and swear
It's easy to shut up, and harder to say as it is
You are my friend, and the storms of ours will be our brothers
Our fathers are tackling off now, the world is ours
Where the Fire Fades but still glows
If we meet, among the mists in the north or in the South
With the dream in mind and with the desire to touch
Where the Fire Fades but still glows