Els Pets — Romanço song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Romanço" by Els Pets.

Lyrics

D’amagat de mestresses que espien de nit
Clara surt de la casa amb el c or encongit
Du a la mà una panera amb crostons i sorgits
Mentre el seu home dorm travesser dins el llit
Just passat Riudarenes agafa un trencant
Esquivant les petjades i els gossos bordant
I amb el c or a la boca arriba a aquell mas
On l’espera el que més s 'ha estimat
A vegades, quan tot sembla fosc
Hi ha un desig que arracona la por
Amagat de l’enveja que el vol delatar
Jaume espera darrere d’un fals estucat
I pentina les hores amb un tronc cremat
Dibuixant lentament un ulls verds com de mar
Quan, per fi, cap al vespre surt de la foscor
Mastegant fruits i herbes empaita els moixons
S’embolica un cigarro i f a fum poc a poc
A l’aguait de la cendra i el foc
A vegades, quan tot sembla fosc
Hi ha un desig que arracona la por
I el vent
Que els espia fa temps
Fa converses amb ells
Mentre es llepen absents
Del soroll de la guerra
Absurda
Sabent que tenen poc temps
A vegades, quan tot sembla fosc
Hi ha un desig que arracona la por

Lyrics translation

Secret of housewives who espien night
Clear out of the house with the c gold shrunken
Du to hand a bread basket with breadsticks and arising
While your man sleeps in the crossbar inside the bed
Just past Riudarenes take a breaking
Dodging the footsteps and dogs barking
And with the c gold in the mouth comes to the house
Where the wait for the most s 'has been estimated
Sometimes, when everything seems dark
There is a desire that corners the fear
Hiding the envy that wants to give him away
James waits behind a false estucat
And combed the hours with a trunk burned
Drawing slowly a eyes green as the sea
When, finally, towards the evening out of the darkness
Chewing fruits and herbs empaita the moixons
Wraps a cigarro and f to smoke slowly
On the lookout for the ash and the fire
Sometimes, when everything seems dark
There is a desire that corners the fear
And the wind
The spy a long time ago
Makes conversations with them
While tongue absent
The noise of the war
Absurd
Knowing that you have little time
Sometimes, when everything seems dark
There is a desire that corners the fear