Els Pets — Reprenc el vol song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Reprenc el vol" by Els Pets.

Lyrics

D’amagat de mestresses que espien de nit
Clara surt de la casa amb el c or encongit
Du a la mà una panera amb crostons i sorgits
Mentre el seu home dorm travesser dins el llit
Just passat Riudarenes agafa un trencant
Esquivant les petjades i els gossos bordant
I amb el c or a la boca arriba a aquell mas
On l’espera el que més s 'ha estimat
A vegades, quan tot sembla fosc
Hi ha un desig que arracona la por
Amagat de l’enveja que el vol delatar
Jaume espera darrere d’un fals estucat
I pentina les hores amb un tronc cremat
Dibuixant lentament un ulls verds com de mar
Quan, per fi, cap al vespre surt de la foscor
Mastegant fruits i herbes empaita els moixons
S’embolica un cigarro i f a fum poc a poc
A l’aguait de la cendra i el foc
A vegades, quan tot sembla fosc
Hi ha un desig que arracona la por
I el vent
Que els espia fa temps
Fa converses amb ells
Mentre es llepen absents
Del soroll de la guerra
Absurda
Sabent que tenen poc temps
A vegades, quan tot sembla fosc
Hi ha un desig que arracona la por
Encara que siguis cada cop més lluny
Travessaré tenebres fins arribar a la llum
Ara m’escapcen
El sou i l’esperança
La llengua que parlem
Voldrien morta i feta un erm
Cauen les bombes
Ja sento com s’acosten
Em ve aquella olor
Que fan l’angoixa i el dolor
«Hauries de sortir»
Em deies sempre que estava trist
Et miro en el retrat
Se’m fa present el teu esguard
M’aixeco de matí
Amb un nou dia per descobrir
Quan torni cap al llit
N’haig d’haver tret algun profit
Malgrat que el camí és llar g i costerut
Sé que a dalt de tot hi et s tu Encara que siguis cada cop més lluny
Travessaré tenebres fins arribar a la llum

Lyrics translation

Secret of housewives who espien night
Clear out of the house with the c gold shrunken
Du to hand a bread basket with breadsticks and arising
While your man sleeps in the crossbar inside the bed
Just past Riudarenes take a breaking
Dodging the footsteps and dogs barking
And with the c gold in the mouth comes to the house
Where the wait for the most s 'has been estimated
Sometimes, when everything seems dark
There is a desire that corners the fear
Hiding the envy that wants to give him away
James waits behind a false estucat
And combed the hours with a trunk burned
Drawing slowly a eyes green as the sea
When, finally, towards the evening out of the darkness
Chewing fruits and herbs empaita the moixons
Wraps a cigarro and f to smoke slowly
On the lookout for the ash and the fire
Sometimes, when everything seems dark
There is a desire that corners the fear
And the wind
The spy a long time ago
Makes conversations with them
While tongue absent
The noise of the war
Absurd
Knowing that you have little time
Sometimes, when everything seems dark
There is a desire that corners the fear
Even if you're a little further each time
Travessaré darkness to reach the light
Now I escapcen
The salary and the hope
The language that we speak
Wanted dead and made a wasteland
Drop the bombs
Already feel like they come up
I remember that smell
That make the anguish and the pain
"You should get out»
I you said always that was sad
You look in the portrait
That makes me the present of your gaze
I raise in the morning
With a new day to discover
When you head to bed
There I should have shot some profit out
Despite the fact that the road is home g and steep
I know that on the very top you s you Still you're a little further each time
Travessaré darkness to reach the light