Agathodaimon — Sfintit cu roua suferintii song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Sfintit cu roua suferintii" by Agathodaimon.

Lyrics

Cînd lumea se preschimbă-ntr-o umedă-nchisoare
În care-n van speranța, biet liliac se zbate
Lovindu-se de ziduri, cu-aripi șovăutoare
Și dînd mereu cu capu'-n tavanele surpate
Deodată, mînioase, prind clopote să sară
Și catre cer urlă-ngrozitoare
Lungi și nesfîrșite convoaie mortuare
Încet și fără muzici prin suflet trec mereu…
M-ați sfințit cu roua suferinții
Și mi-ați pus venin în sînge
Iar speranța-nvinsă plînge
Ca sufletul meu
Și mută-i gura-dulce a altor vremi
Cînd timpul crește-n urma mea
Iar eu mă-ntunec!
E-o oră grea și mare
Aripile-mi negre în ceruri se-ntind
Astfel lumea amuțește la-ntunecări solare
Astfel marea amuțește vulcane cînd s-aprind…
Cînd prin a vieții visuri oștiri de nori apar
A morții umbră slabă cu coasă și topor
Tăceți cum tac în spaimă, creștinii din popor
Cînd evul asfințește și dumnezeii mor!
Se mistuie-n moarte și durere
Văpaia care-n mine a strălucit
Ciudată întristare ce crește ca și marea
Pe-un țărm stîncos, pustiu…
Peste flăcări, peste fumuri, pe cadavre descărnate
Pe cîmpii deșerte, pe altare profanate
Vino, s-așezi pe ele tronul tău de oseminte
Înalță-te în culmea fumegîndelor morminte!
Căci eu nu mă las înrobit de tine, creștinule!

Lyrics translation

When the world changes into a wet prison
In which in vain hope, poor bat struggles
Slamming against the walls, with wavering wings
And they're always headin ' in the collapsed ceilings
Suddenly, angry, they catch bells to jump
And to the sky howling
Long and endless funeral convoys
Slowly and without music through the soul always pass…
You sanctified me with the dew of sufferings
And you put Venom in my blood
And hope weeps
Like my soul
And move his sweet mouth to other times
When time grows behind me
And I'm getting dark!
It's a hard and Big hour
My black wings in the heavens stretch
So the world goes silent in the dark
So the sea silences volcanoes when they ignite…
When through the dreams of life armies of clouds appear
Death's dim shadow with scythe and ax
Shut up as they silence in fear, the Christians of the people
When the ages go down and the gods die!
It burns to death and pain
The fire that shone in me
Strange sadness that grows like the sea
On a rocky, deserted shore…
Over the flames, over the fumes, over the dead bodies
On deserted fields, on desecrated altars
Come, set your throne upon them
Rise to the top of the smoky graves!
For I will not be enslaved by you, Christian!